مهندس غلامرضا عدل دوست

معاون شهرسازی و معماری

 

 

معاونت شهرسازی و معماری

با افزایش روز افزون جمعیت شهری و گسترش شهرها و در نتیجه فزونی مسائل شهری و پیچیده تر شدن آنها، برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت، طراحی، اقدام به ساخت، بهره برداری و ارزیابی برنامه ها و طرح های عمرانی و خدماتی شهری که طیف وسیعی از دستگاه ها را به خود درگیر کرده است با مشکل مواجه ساخته است. بی شک برای حل و هدایت ماهرانه امور فوق، یعنی برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر پژوهش، تحقیق و مطالعه را امری ضروری و حیاتی جلوه می سازد با این وجود، پژوهش در جامعه ما امری غریب است و پژوهش های حوزه های خاص از جمله پژوهش های شهری امری غریب و مهجورتر. زمانی که به مقایسه کشور ها از جهت نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص ملی بپردازیم این موضوع بیشتر خود را نشان می دهد و متوجه می شویم که جایگاه پژوهش های شهری چقدر کم رنگ و سست است.

بی شک مطالعات و پژوهش در رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه نقش بسزایی دارد. توسعه اقتصادی،اجتماعی، کالبدی زمانی تحقق می یابد که بر مبنای یافته های پژوهشی علمی، برنامه ریزی و سیاست گذاری و مدیریت مجموعه پیش رود.

 

 

 

آمار بازدید
دی ان ان