معاون شهرسازی و معماری

 

 

معاونت شهرسازی و معماری

شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری

 

هدف:

مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به شهرداری ارومیه و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر ارومیه و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود.

 

اهم وظایف:
1- بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری ارومیه در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر ارومیه در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر ارومیه.
2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر ارومیه و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر ارومیه و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح ارومیه و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.
3- تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه ارومیه بزرگ و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.
4- بررسی سیاستها و برنامه های مربوط به تراکم جمعیتی شهر ارومیه ، قشر بندی های اجتماعی، فرهنگی، الگوهای مهاجرت، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر ارومیه در ارتباط با پیشبردی اهداف شهرسازی و معماری شهرداری ارومیه در رابطه با شهر ارومیه.
5- مشارکت فعال و همکاری با سازمانهای مسوول در رابطه با برنامه ها و طرحهای زیربنائی و روبنائی شهر ارومیه در زمینه های آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، ورزش و تفریح، فضای سبز که به نوعی به مسائل مربوط به شهرسازی در شهر ارومیه مربوط می شوند.
6- تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری ارومیه در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در ارومیه و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن.
7-ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری ارومیه در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق پنج گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.
8- ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری ارومیه در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری ارومیه در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری.
9- نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر ارومیه و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.
10- اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر ارومیه و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز و ایجاد و تاسیس ستادهای مرکزی و منطقه ای ویژه جهت انجام امر فوق.
11- ایجاد نظام نوین و سیستمی صحیح و مناسب و متکی به روشهای منطقی و واقعیات مشهود مسائل شهرسازی ارومیه در زمینه صدور پروانه های ساختمانی که در برگیرنده عنصر مهم تسهیل و تسریع کار و تصمیم متقابل و فیمابین شهرداری و شهروندان باشد.
12- افزایش سطح آگاهی متقاضیان پروانه های ساختمانی و مهندسین، طراحان و ناظرین نسبت به قوانین، مقررات، ضوابط و معیارهای فنی ، بهداشتی و ایمنی ساختمان از طریق آموزش و تهیه و تدوین کتب و جزوات ذیربط و تشکیل دوره های توجیه.

آمار بازدید
دی ان ان