کتاب الکترونیک

1- آشنائی با تشریفات مناقصه و مزایده.pdf

2- آشنائی با سیستمهای هوشمند حمل و نقل.pdf

3- آشنائی با طرحهای توسعه شهری-هادی-جامع-تفصیلی.pdf

4- آشنائی با طرحهای توسعه شهزی در ایران.pdf

5- اصول مدیریت ساخت.pdf

6- اصول طراحی شهري.pdf

7- برنامه ریزی عملیاتی شهرداریها.pdf

8- پارکها و فضای سبز.pdf

9- قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها.pdf

10- تبلیغات شهری.pdf

11- تفکیک و افراز اراضی شهری.pdf

12- جی ای اس در برنامه ریزی شهری.pdf

13- حفاری و خاکبرداری شهری.pdf

14- حمل و نقل نوین در شهرها.pdf

15- شناخت آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در شهرداریها.pdf

16- ضوابط و مقررات ناظر بر کارکنان شهرداریها.pdf

17- طراحی و کاربرد عناصر مبلمان شهری.pdf

18- طرح هندسی خیابانهای شهری.pdf

19- گردشگری.pdf

20- مبانی حمل و نقل شبه همگانی.pdf

21- مدیریت حمل و نقل شهری.pdf

22- مدیریت طرحهای عمرانی.pdf

23- مقررات شهرسازی مزتبط با شهرداریها.pdf

24- مهندسی ارزش.pdf

25- هویت شهری.pdf

26- کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در مدیریت بحران.pdf

1-ضوابط

آمار بازدید
دی ان ان